Hodnotenie užívateľov:  / 1
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 01. júl 2013 Napísal: Augustín Bačinský
Dátum uverejnenia Prečítané: 1573x
Vytlačiť
V týchto dňoch, kedy si celá naša verejnosť pripomína 1150. výročie príchodu na naše územie sv. Cyrila a sv. Metoda, zaznievajú naozaj ódy na týchto velikánov z 9. storočia, a to právom. I my, tu prítomní, chceme im vzdať hold, ktorý im patrí. Avšak dovoľte mi byť v tomto mojom príhovore aj trochu osobným. Totiž, dnes má náš lektor Ing. Radoslav Pavlov pozemské narodeniny. Pred rokom na našej slávnosti Gorazdovho dňa bol tu s nami i fyzicky, dnes už s nami spolupracuje z duchovného sveta. Jeho spomienku však teraz uvádzam hlavne kvôli darčeku, ktorý mi dal spolu s Jankou i Dávidkom na Vianoce 2011. Sú to knihy od spisovateľa Alberta Masára -Tatranského. Jedna z nich nesie názov Arcibiskup umiera. Práve z nej by som chcel uviesť krátku stať, ktorá ma oslovila v súvislosti s našimi oslávencami. Je to vlastne určitá pointa zo súdneho zákonníka, ktorý podľa tradície sv. Cyril a sv. Metod zostavili pre našu vtedajšiu slovenskú spoločnosť. Sv. Metod ju podáva veľmožom a vladykom, ktorých pozval Svätopluk do svojho paláca. Hovorí v nej: „Každá spoločnosť, aby mohla pokojne nažívať, má určité zvyky, pravidlá, ktorými sa riadi. Tak je to v rodinách, dedinách, župách i v štátoch. Ide o to, aby tieto pravidlá boli čo najlepšie. Aj tunajší ľud sa po stáročia riadil svojimi zvykmi, svojím právom. Múdre kniežatá i vladykovia toto právo vysvetľovali a dopĺňali. Život sa však mení. Vznikajú nové skutočnosti a vzťahy. Preto sú potrebné nové úpravy a zákony. Krajina sa stala kresťanskou. To znamená, že sa musí riadiť kresťanským právom. Kresťanské zákony však musia byť v súlade so zákonom Božím. Pretože Boh je stvoriteľ a udržovateľ všetkého. Je najmúdrejší, najspravodlivejší, najdobrotivejší, preto aj jeho zákon je najlepší. Nuž bral som do úvahy tunajšie zvykové právo, zákony východné i západné, a vybral som, čo som pokladal za najlepšie. Všetko som zhrnul do tejto knihy. Dobre by bolo zamyslieť sa nad každým riadkom. Žijeme v ťažkých časoch. Vy ste stĺpmi tejto krajiny. Na vás spočíva poriadok a pokoj.“
Áno, bratia a sestry, bola to ťažká a prelomová doba pre našich predkov. Ale i my žijeme v ťažkých a hlavne v chaotických časoch. Žijeme v dobe, kedy sa relativizujú absolútne hodnoty, hlavne, čo sa týka základu spoločnosti, ktorým je rodina. Preto potrebujeme, aby podobný Boží zákonník zaznel dnes i pre nás. Potrebujeme predovšetkým poznať pravý model rodiny, Boží model, pretože rodina je Božia inštitúcia. Keď budú zdravé rodiny, bude zdravá i spoločnosť, bude zdravý i svet v globálnom slova zmysle. Buďme preto i my stĺpmi tejto spoločnosti a nebojme sa priniesť kvôli rodinným hodnotám i obete. Nech sú nám v tomto smere vzorom i hrdinskí učeníci našich vierozvestcov, ktorí kvôli učeniu svojich učiteľov, radšej volili exkomunikáciu i prenasledovanie. Áno, i nám, ktorí chceme žiť podľa Božej pravdy v dnešnej dobe, hrozí exkomunikácia, tentokrát spoločenská, avšak Božia pravda raz určite úplne zvíťazí, a my budeme môcť požívať jej ovocie v perspektíve večnosti. Ďakujeme vám sv. Cyril a sv. Metod i vám, verným učeníkom týchto velikánov, za vieru i kultúru, ktorú ste nám priniesli. Ďakujeme vám i za vašu hrdinskosť a prosíme vás, sprevádzajte nás i naďalej na ceste k víťaznému cieľu Božieho kráľovstva. Amen.
Ostatná aktualizácia: pondelok, 01. júl 2013, 16:27
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2013Gorazdov deň 2013