Hodnotenie užívateľov:  / 11
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 29. december 2014 Napísal: Augustín Bačinský
Dátum uverejnenia Prečítané: 1373x
Vytlačiť

„Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh... všetko vzniklo skrze neho a bez neho nič nevzniklo z toho, čo vzniklo... Tým, ktorí ho prijali, dalo moc stať sa Božími deťmi“ (Jn, 1,1.3.12).

Toto je pointa Vianoc, z ktorej by sme sa mali naozaj tešiť a byť zato vďační. Ale rozumieme vôbec tomu? Prijali sme toto Slovo do svojich sŕdc a cítime sa byť Božími deťmi? Alebo patríme k tým, ktorí ho vlastne vo svojom praktickom živote neprijali, a hlásime sa k nemu len z rôznych zištných dôvodov práve iba na Vianoce?

 Tradícia Vianoc je zaiste dôležitou a veľmi významnou pre náš život. Ale skúsme sa zamyslieť nad Božím Slovom v kontexte celkového zjavenia, a hlavne čo je zvlášť aktuálne pre dnešnú dobu.

Hovoríme, že vianočné sviatky majú predovšetkým rodinný charakter. A práve slovo rodina najviac rezonuje v týchto dňoch v našej spoločnosti. Spôsobuje to okrem spomínaných vianočných sviatkov i blížiace sa referendum o rodine, ktoré podľa niektorých mienkotvorných médií rozdeľuje spoločnosť. Tým chcú tieto média naznačiť, že toto referendum je negatívne a škodlivé pre spoločnosť. Ale naozaj je všetko, čo momentálne rozdeľuje ľudí, škodlivé? A čo Božie Slovo? Počuli sme z Jánovho evanjelia, že iba tí, ktorí ho prijali, môžu sa stať Božími deťmi. A je ešte veľa iných výrokov v Písme svätom, ktoré to potvrdzujú, ale aj varujú pred jeho odmietnutím.

Pozrime sa preto aspoň v skratke, čo Božie Slovo hovorí o rodine, o rodinných hodnotách, ako aj o ich odmietnutí, resp. o inom hodnotovom rebríčku.  

Zvyčajne si myslíme, že spravodlivosť, sloboda, mier a prosperita sú výsledkom práce politikov, vedcov a filozofov. Avšak základy týchto hodnôt sa vytvárajú predovšetkým v rodine vo vzťahoch medzi rodičmi a deťmi, medzi manželmi, a medzi súrodencami.

Rodina je školou lásky. Každé dieťa má právo vyrastať v láskyplnom prostredí. Takéto prostredie je najideálnejšie vytvárané láskou rodičov. Pre dieťa najlepšie zabezpečuje podmienky na uvedomenie si svojej identity a na jeho harmonický vývoj. Bezpodmienečná láska rodičov rozvíja v dieťati pocit istoty, sebaúctu, dôveru a otvorenosť.

Dieťa vidí vo svojich rodičov prvý obraz toho, čím sa môže stať a snaží sa dosiahnuť ich štandard. Správanie rodičov, ich „áno“ a „nie“ sa preň stávajú jeho vlastnými hodnotami. Detská oblasť srdca je základom rozvoja osobnosti človeka. Čím viac bude dieťa zažívať lásku svojich rodičov, tým pevnejší bude tento základ.

Deti sa učia rešpektovať a mať radi svojich súrodencov prostredníctvom lásky, ktorú im prejavujú rodičia. Deti prirodzene majú radi toho, koho radi majú ich rodičia. Preto je láska rodičov k deťom nevyhnutná pre rozvoj lásky medzi nimi samotnými. Na spoločenskej úrovni správne rozvinutá oblasť súrodeneckej lásky umožňuje vnímať svet ako rozšírenú rodinu s jedným spoločným rodičom a ostatných ľudí ako súrodencov. Láska k blížnemu je v podstate takouto súrodeneckou láskou. Existujúce konflikty, spory a vojny vo svete sú dôsledkom nedostatku súrodeneckej lásky.

Ďalšou dôležitou oblasťou v rodine je oblasť manželskej lásky. Manželstvo otvára nekonečný priestor pre objavovanie novej dimenzie lásky, radosti a šťastia pochádzajúcej z Božieho zdroja. Iba láska manželov, ktorá je ukotvená v Bohu, je láskou pravou, absolútnou a večnou. Je založená na absolútnej dôvere a vedie manželov k tomu, aby patrili jeden druhému dušou i telom. Takáto láska vylučuje žiarlivosť alebo neveru. Manžel miluje manželku, akoby bola jedinou ženou na svete, a manželka miluje manžela, akoby bol jediným mužom na svete.

Manželstvo je jedinou oblasťou, v ktorej môže byť naplno vyjadrená sexuálna láska a naplnený jej zmysel. Sexuálna láska je nesmierna sila, ktorá použitá mimo manželstva je deštruktívna a spôsobuje obrovské utrpenie jednotlivcovi i spoločnosti. V sexuálnej láske manželov manžel a manželka vyjadrujú Boží tvorivý charakter, keď podobne ako Boh, sú tvorcami nového života. Preto je sexuálna láska v rámci manželstva posvätná a má božskú hodnotu. Avšak sexuálna láska nie je iba pre účel rozmnožovania. Je to vzácny dar od Boha určený iba pre manželov prinášajúci neopísateľne naplňujúci zážitok vyjadrenia lásky medzi nimi. Takáto sexualita v manželstve je najvzácnejšou príležitosťou stretnúť Boha a zažiť jeho lásku.

Zrod prvých ľudí znamenal, že sa z Boha stal rodič, a narodenie dieťaťa znamená, že sa z manželov stávajú rodičia, ktorí môžu prežívať rodičovskú lásku i zodpovednosť. Zároveň môžu pochopiť Božie rodičovské srdce, ako sa tešil, ale i ako trpel, podľa toho, ako sa ľudia správali voči Nemu i voči sebe navzájom. Ak dieťa kráča cestou pravej lásky a v dospelosti sa stane rodičom odovzdávajúc túto štafetu pravej lásky ďalej, rodičovská láska naplnila svoje poslanie a rodičia sú nevýslovne šťastní.

Ak však rodičia nie sú schopní poskytnúť dieťaťu adekvátnu lásku a žiť príkladným životom, jeho srdce sa nemusí dostatočne rozvinúť a byť schopné milovať pravou láskou. Potom hlavne v čase dospievania dochádza k rozporom medzi ním a rodičmi, stáva sa rebelujúcim a hľadá rôzne náhrady chýbajúcej lásky. Preto sa mladí ľudia uchyľujú k voľnému sexu, drogám, zločinnosti alebo dokonca k samovraždám.

Avšak aj keď rodičia poskytnú svojim deťom adekvátnu lásku a žijú príkladným životom, ešte to nezaručuje, že deti budú kráčať cestou pravej lásky. Ak spoločnosť glorifikuje individualizmus, promiskuitu a rôzne sexuálne úchylky, deti i napriek snahe svojich rodičov môžu byť ľahko strhnuté prúdom falošnej lásky.

Spoločnosť je zdravá a prosperujúca iba v takej miere, v akej sú zdravé a prosperujúce rodiny, ktoré ju tvoria. Smilstvo, promiskuita, homosexualita, nevera, rozvod, narkománia, pornografia, zločinnosť a iné deštruktívne prvky sú prejavmi neriešených problémov v rodinách. Je to začarovaný kruh začínajúci problémami v rodinách, ktoré sa prenášajú do spoločnosti. Vzniknutá situácia v spoločnosti ovplyvňuje iné rodiny a problémy sa znásobujú. Pokiaľ sa neodstráni príčina problémov v rodinách, problémy spoločnosti nezmiznú.

Preto vás vyzývam bratia a sestry, aby ste sa zasadili za pravé rodinné hodnoty i prostredníctvom pripravovaného referenda o rodine, a tak prispeli k lepšiemu životu našich detí, vnúčat a potomkov. Nech vám Božie Slovo osvieti myseľ a nech vám dá silu žiť dobrým statočným životom, životom pravej lásky, ktorá nech vás sprevádza nielen počas vianočných sviatkov, či celého nového roka 2015, ale i počas celého vášho života. To vám želá a vyprosuje váš arcibiskup Augustín Bačinský 

 

Ostatná aktualizácia: streda, 04. február 2015, 10:01
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2014Svedectvo o rodinných hodnotách