Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 02. november 2016 Napísal: Augustín Bačinský
Dátum uverejnenia Prečítané: 1191x
Vytlačiť

Drahí bratia a sestry v Kristu,

dovoľte mi, aby som môj krátky príhovor predniesol vo svojom rodnom slovenskom jazyku, ktorý je veľmi blízky ruskému jazyku, jazyku nášho bratského národa.

Predovšetkým chcel by som zdôrazniť, že mi je veľkou cťou, že sa môžem zúčastniť na tak významnej konferencii. Preto veľmi pekne ďakujem za milé pozvanie, a dovoľte mi teraz predstaviť seba i cirkev, ktorú tu reprezentujem.

Volám sa Augustín Bačinský a som arcibiskup Starokatolíckej cirkvi na Slovensku. Moja krajina i cirkev je územím a počtom malá. Ale z historického hľadiska významná. Totiž v 9. storočí nášho letopočtu bola naša krajina v Európe územne veľkou. Bolo to za čias kráľa Svätopluka, ktorý mal pôvodne sídlo v starobylom slovenskom meste Nitra, kde má dnes sídlo i Starokatolícka cirkev na Slovensku.

 

I keď politicky táto Svätoplukova ríša bola silná a sú určité indície, že Svätopluk mohol byť i vtedajším cisárom, predsa čo robilo toto kráľovstvo veľkým, bola Cyrilometodská misia. Totiž, v roku 863 prišli na naše územie geniálni misionári sv. Konštantín, ktorý neskôr prijal mníšske meno Cyril, a jeho brat sv. Metod. Toto pozvanie vyslali k byzantskému cisárovi vtedajšie slovenské kniežatá: moravské knieža Rastislav a jeho synovec, nitrianske knieža Svätopluk.

Tu na tomto mieste chcel by som aspoň spomenúť z tej doby dôležitú aktuálnu výzvu, odkaz i pre nás v dnešnej dobe, ktorá zaznela v Proglase od sv. Konštantína (Cyrila): „Počujte všetci, celý národ slovenský, počujte Slovo, od Boha vám zoslané, Slovo, čo hladné ľudské duše nakŕmi, Slovo, čo um aj srdce vaše posilní, Slovo, čo Boha poznávať vás pripraví".

Toto posolstvo, ako vieme, sa neskôr dostalo i k ruskému národu, ktorý ho verne zachováva. Žiaľ, u nás bola táto misia, vrátane slovenskej liturgie, čoskoro zlikvidovaná vtedajšími rímskymi pápežmi.

Významným momentom tejto misie bol aj akt sv. Metoda, ktorý učinil na sklonku svojho života, keď za svojho nástupcu menoval svojho žiaka sv. Gorazda, ktorý podľa tradície takisto pochádzal od Nitry. Sv. Metod na otázku: „Koho pokladáš, otče a ctihodný učiteľ, za súceho zo svojich učeníkov, aby bol v tvojom učení tvojím nástupcom?" On ukázal na jedného zo svojich známych učeníkov menom Gorazd, hovoriac: „Tento je z vašej krajiny slobodný muž, dobre vzdelaný v latinských knihách a ortodoxný. Tak nech sa stane Božia vôľa, na základe vašej i mojej lásky".

Avšak po smrti arcibiskupa Metoda pápež poveril vedením moravsko-panonskej cirkevnej provincie vtedajšieho nitrianskeho biskupa Vichinga, ktorý nezastával ortodoxno-katolícky smer v Cirkvi, a Gorazda a jeho spoločníkov práve na základe ortodoxie exkomunikoval. Naša Starokatolícka cirkev na Slovensku sa však drží Gorazdovho nástupníctva a za týmto účelom obnovila Cirkevnú provinciu/metropoliu sv. Metoda.

Hoci z historického hľadiska Starokatolícka cirkev na Slovensku vznikla po organizačnej stránke vďaka nemeckému starokatolíckemu hnutiu, no jej duša je ortodoxno-katolícka práve na základe cyrilometodského obdobia prvého kresťanského tisícročia. To znamená z doby, kedy ešte cirkev východná a západná tvorili jednotu. V tomto slova zmysle sme vlastne ortodoxno-katolíckou cirkvou.

Sme radi, že môžeme pokračovať v misii našich protagonistov, v diele sv. Cyrila a Metoda, a že naším ovocím je napríklad i spriatelenie sa s Ruskou evanjelickou cirkvou a.v., ktorej sme mohli v rámci apoštolskej sukcesie udeliť i biskupské svätenie. Najskôr v Nitre terajšiemu arcibiskupovi Konstantinovi Andrejevovi z Moskvy, biskupovi Pavlovi Levuškanovi z Lotyšska, ako aj ďalším, a to práve tu v Moskve.

SKC je riadne registrovaná cirkev v SR a má dokonca zmluvu so štátom prijatú parlamentom SR. Je tiež členom ERC v SR. Jej angažovanosť pre spoločnosť je oceňovaná aj tým, že predstaviteľ SKC je pozývaný na rôzne významné stretnutia a podujatia i najvyššími predstaviteľmi Slovenskej republiky: prezidentom, predsedom parlamentu a predsedom vlády.

Dnešná doba je vo svete veľmi chaotická. Pod tzv. rúškom tolerancie padajú základné kresťanské hodnoty, medzi ktoré patrí predovšetkým rodina. Preto je dnes pre nás výzvou, aby sme v duchu ortodoxie, a ja osobne verím na základe určitých indícií, že Rusko má dnes veľké poslanie pre naplnenie Božej vôle vo svete, aby sme nielen obnovovali tradičné kresťanské hodnoty, ale boli aj otvorení dnešnému vanutiu Ducha svätého, aby nás priviedol do plnej Pravdy, resp. obsiahli plnosť Ducha svätého, ako o tom hovorí i svätý Serafim Sarovský: Skutočným cieľom kresťanského života je získať Ducha svätého.

Verím, že práve cez prizmu Božieho Slova v Duchu svätom vyriešime všetky problémy, ktoré ľudstvo trápia a odstránime všetky neduhy, prenasledovania a dospejeme k svetovému mieru a k uskutočneniu Božieho kráľovstva.

Ďakujem vám za pozornosť.

ThDr. Augustín Bačinský

arcibiskup Starokatolíckej cirkvi na Slovensku

a metropolita Cirkevnej provincie sv. Metoda

Ostatná aktualizácia: streda, 02. november 2016, 12:22
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2016Ruská konferencia - príhovor