Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 03. júl 2017 Napísal: Augustín Bačinský
Dátum uverejnenia Prečítané: 1713x
Vytlačiť

Tak nás v 9. storočí vyzýva, resp. našich predkov, sv. Konštantín, mníšskym menom Cyril, brat sv. Metoda. Medzi prvými začul túto výzvu práve náš dnešný oslávenec sv. Gorazd. A my, dnes tu prítomní, sa chceme taktiež pripojiť k tejto blahodarnej výzve. Je to totiž stále aktuálna výzva, ktorá v súčasnosti dokonca poukazuje na najvyšší level Božieho Slova.

 

V tejto súvislosti uvedomme si nasledujúce dôležité skutočnosti: Vieme, že Starý zákon obsahuje Božie slovo, ale na nižšom leveli než je Božie slovo Nového zákona. Avšak samotný protagonista Nového zákona, Ježiš Kristus, nám odkazuje, že do plnej pravdy nás uvedie až Duch svätý. Čiže je potrebné počuť Božie Slovo Ducha svätého.
Toto Slovo, táto plnosť Pravdy prichádza práve v dnešných časoch. Preto je potrebné sa o nej dozvedieť, počuť ju, porozumieť jej, rešpektovať ju, resp. rešpektovať toto Božie Slovo. A preto počujte toto Slovo Sloveni, pretože práve nám je predovšetkým v tomto čase určené.
Slovo, ktoré zvestovali nám naši vierozvestci sv. Cyril a sv. Metod, ako aj ich najlepší žiak sv. Gorazd, prinieslo v dejinách nášho národa patričnú úrodu, z ktorej sa tešíme i my, dnešní súčasníci. Ale nesmieme zabudnúť ani na skutočnosť veľkého zlyhania nášho národa. Totiž, na vyhnania žiakov a učeníkov našich vierozvestcov, čo nám prinieslo na tisíc rokov stratu našej štátnosti, čím sa naplnili slová proroctva byzantského cisára, ktorý povedal, že za ten ohavný čin, bude tento národ tisíc rokov prekliaty.
Áno, i my máme na výber: požehnanie alebo prekliatie. Je na nás, čo si vyberieme, akou cestou sa budeme uberať. Cesta požehnania je prijatie a rešpektovanie Božieho Slova pre dnešnú dobu; cesta prekliatia je prijatie slova zvodcu, diabla, ktorý od počiatku ľudských dejín je vrahom ľudstva. Jeho napodobneniny v rámci ľudských práv a tzv. tolerancií vedú ľudstvo k tragédiám na spôsob Sodomy a Gomory.
Ale vráťme sa ku ceste života podľa Božieho Slova. Na počiatku stvoril Boh tento svet ako dobrý a pri pohľade na človeka ako veľmi dobrý. Kde sa potom vzalo zlo, ktoré nás evidentne ohrozuje a ničí naše životy?
Odpoveď je nasledujúca. Boh stvoril svet naozaj ako dobrý, či veľmi dobrý. Ale stvoril ho nedokončený, neukončený. To dokončenie, dovŕšenie mal urobiť človek. Človek ako Božie dieťa, ako Boží partner, ako druhé Božie ja. Totiž Boh všetko učinil duálne. I On vo vzťahu k človeku vytvára duálnu bytosť. My sme jeho partneri, ako napríklad je to vo vzťahu manžela a manželky. Keď napríklad jeden z manželov urobí všetko možné pre dobrý fungujúci vzťah, ešte to nemusí byť zárukou šťastného manželského spolunažívania. To sa stane, keď aj druhý partner učiní zo svojej strany všetko najlepšie.
Človek však svoju zodpovednosť nesplnil. Odmietol postupovať podľa Božieho konceptu, podľa Božieho slova, ba naopak, pridal sa na stranu Božieho nepriateľa, ktorý zo žiarlivosti zviedol človeka na zlú, tragickú cestu.
Čo ale s tým? Nemôžeme predsa posúvať realizáciu nášho šťastia stále na neurčito alebo za hranicu, za bránou fyzickej smrti. Sami vieme, že to nás neuspokojuje, ba dokonca frustruje. Riešenie máme ale na dosah.
Dlhodobý boj medzi dobrom a zlom kulminuje. Avšak nemôžeme sa spoliehať, že nám ho vybojuje niekto iný. Nie, dokonca ani naši milujúci rodičia, ani naše obetavé deti, ani Boh sám, ale je to teraz na nás. A my sami pod vedením Božieho slova to však dokážeme!
Viete, vo vonkajšej sfére nášho života, napríklad v hospodárstve riešime problémy tak, že sa snažíme vybudovať diaľnice a dobré komunikácie ku každému miestu v našej vlasti. Avšak v duchovnej sfére túto diaľnicu musíme vytvoriť v našom srdci. Musíme odstrániť prekážky, ktoré sme v spolupráci s tým Zlým, ktorého nazývame satan, nahromadili, a hlavne aby sme pripravili cestu Pánovi, ktorý nám chce priniesť nový radostný a večný život.
Áno, do Božieho kráľovstva vedie cesta pokánia, ktorá je nevyhnutná. K tomu však pristupuje ďalšia cesta a to je cesta ďakovania. Práve tieto cesty, či prostriedky neznáša nepriateľ satan a jeho prisluhovači. Totiž, on ponúka cestu egoizmu, pýchy, arogancie, čo vytvára kráľovstvo pekla. Božia milosť, energia z pokánia a ďakovania eliminuje satanské negatívne energie a pocity.
Navyše, dnes, bratia sestry, sa dosiahla taká úžasná duchovná úroveň, že môžeme byť svedkami Neba na Zemi. A nielen svedkami, ale aj účastníkmi. Božie Slovo, ktoré tu spomínam, má moc vyriešiť všetky naše problémy: duchovné, psychické i fyzické; vnútorné i vonkajšie. Podotýkam a zdôrazňujem všetky problémy! Áno, máme možnosť sa zúčastniť života zázrakov.
Tieto skutočnosti a milosti však neprišli len tak. Museli byť v dejinách vydobyté mnohými svätcami a hlavne centrálnymi Božími predstaviteľmi. A preto aj im patrí naša vďaka, vrátane našich oslávencov, ku ktorým patria okrem sv. Gorazda sv. Cyril a sv. Metod, ale aj sv. Peter a sv. Pavol, a iní. Vlastne tieto sviatky svätých nech nám predovšetkým poukážu na jednu veľkú povinnosť a poslanie. Totiž, aby sme po počutí Božieho Slova sa stali aj apoštolmi tohto Slova.
Na tieto otázky je však potrebný väčší priestor, než je chvíľa dnešnej kázne či homílie. Tento príhovor je iba výzvou. Kto má otvorenú myseľ, srdce a túži po týchto životne dôležitých odpovediach, má možnosť sa o tom dozvedieť na našich seminároch a prednáškach, a následne získať patričné požehnanie.
Preto, ako som tento príhovor uviedol, tak ho aj ukončujem slovami sv. Konštantína: „Počujte Slovo Sloveni... počujte, čo vám vlastný rozum hovorí, počujte všetci, celý národ slovenský, počujte Slovo, od Boha vám zoslané, Slovo, čo hladné ľudské duše nakŕmi, Slovo, čo um aj srdce vaše acposilní, Slovo, čo Boha poznávať vás pripraví". Amen.

Ostatná aktualizácia: utorok, 30. január 2018, 11:50
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2017Počujte Slovo Sloveni