Ročník 2007

Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 03. jún 2009 Napísal: Mgr. Anna Záhradníková
Dátum uverejnenia Prečítané: 3788x
Vytlačiť

Na stránke Starokatolíckej cirkvi prebiehala anketa zameraná na náboženské postoje ľudí rôznych vierovyznaní. Do ankety sa zapojilo 160 respondentov s vekom nad 18 rokov. Odpovedalo 80 mužov a aj rovnaký počet žien.Respondenti sa podľa dosiahnutého veku zaradzovali do nasledujúcich kategórií: 51 respondentov bolo vo veku od 18-25 rokov, 45 respondentov od 26-35 rokov, 26 opýtaných od 36-50 rokov, 27 respondentov v kategórii 51-65 rokov a 11 respondentov nad 65 rokov. Okrem týchto základných demografických údajov sme zisťovali najvyššie dosiahnuté vzdelanie respondentov. Z mužov malo 71,25% dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie, 21,25% stredné s maturitou a 3,75% stredné vzdelanie a 2,5% základné vzdelanie. Zo žien malo vysokoškolské vzdelanie 50%, stredné s maturitou 36,25% a stredné vzdelanie bez maturity 11,25%. Základné vzdelanie malo 1,25% opýtaných.

Pri tejto otázke sa jeden muž a jedna žena ku svojmu vzdelaniu nevyjadrili. Ďalšou otázkou bolo ziťovanie vierovyznania respondentov podľa posledného sčítania obyvateľov v roku 2001. Vybrali sme tri na Slovensku najpočetnejšie cirkvi a otatné sme zaradili do kolonky „iné“. Ku ktorej cirkvi ste sa prihlásili pri poslednom sčítaní obyvateľstva? Rímskokatolícka cirkevEvanjelícka cirkev a. v. Reformovaná cirkevInéAko sa opýtaní vyjadrili, zo 160 respondentov sa podľa posledného sčítania obyvateľov v roku 2001 hlásilo k rímskokatolíckej cirkvi 49,37%. K evanjelíckej a.v. 33,75%, k inému vierovyznaniu16,25% a 0,63% k reformovanej cirkvi.Zaujímalo nás, či respondenti, ktorí sa hlásia k niektorému z vierovyznaní, ho taktiež aj aktívne praktizujú navonok. To znamená, či chodia na bohoslužby alebo, či sa aj zúčastňujú niektorých aktivít ich cirkvi. Pýtali sme sa teda na frekvenciu návštevnosti ich bohoslužieb. Bohoslužieb Vašej cirkvi sa zúčastňujete: Pravidelne každú nedeľuNie pravidelne, ale dosť častoZriedkavoPravidelne navštevuje bohoslužby 109 respondentov. V pomere najviac ich je z radov rímskokatolíckej cirkvi, kde 53,64% uviedlo, že sa bohoslužieb zúčastňujú pravidelne. 33,63% evanjelíkov a.v. sa taktiež bohoslužieb pravidelne zúčastňuje, 11,82% iného vierovyznania, odpovedalo takisto. Nie pravidelne, ale dosť často, sa bohoslužieb zúčastňuje 28 respondentov. Z tohto počtu bolo 42,86% opýtaných rímskokatolíkov, za nimi nasledovali evanjelíci a.v. 39,28%, ďalej 17,86% respondentov iného vierovyznania odpovedalo, že sa nie pravidelne, ale dosť často účastnia bohoslužieb. Dvaja respondenti „iného“ vierovyznania sa k tejto otázke nevyjadrili. Zriedkavo sa bohoslužieb zúčastňuje 21 respondentov.Na otázku: Okrem bohoslužieb sa zúčastňujete aj iných podujatí Vašej cirkvi? Odpovedalo kladne 87 respondentov. Z toho bolo 45,98% evanjelíkov a.v., 33,33% z rímskokatolíckej cirkvi. 20,69% z kategórie iné cirkvi odpovedali, že sa zúčastňujú aj iných podujatí svojej cirkvi. Záporne odpovedalo 21 respondentov, 2 respondenti sa nevyjadrili: 4,76% opýtaných z reformovanej cirkvi sa nezúčastňuje, 23,81% opýtaných z evanjelíckej cirkvi odpovedalo, že sa taktiež nezúčastňujú a taktiež 61,94% rímskokatolíkov sa nezúčastňuje podujatí svojej cirkvi. 46 opýtaných tvrdí, že sa podujatí cirkvi zúčastňujú z času na čas. Z tohto počtu je 15,22% evanjelíkov, 78,26% rímskokatolíkov a 6,52% z iných cirkví. Jedna z ďalších otázok sa týkala posmrtného života. Boli sme zvedaví, či respondenti, keď sa prihlásili k niektorej cirkvi, veria, že naozaj po smrti niečo existuje. Napriek tomu, že to boli veriaci ľudia, nie všetci odpovedali jednoznačne kladne. Veríte v posmrtný život? Z 54 respondentov z evanjelíckej cirkvi a.v. 92,59% odpovedali, že veria v posmrtný život, 3,70% opýtaných odpovedalo, že neveria a rovnaké percento ľudí odpovedalo, že nevedia, či posmrtný život existuje. U „iného“ vierovyznania to bolo nasledujúce: z 26 respondentov verí v posmrtný život 84,61%, neverí 11,54% a nevedia 3,85%. Kladne na túto otázku odpovedal jeden respondent z reformovanej cirkvi. Z rímskokatolíckej cirkvi 90% verí, že posmrtný život existuje, 4,44% neverí a rovnaké percento nevie, či verí v posmrtný život. S posmrtným životom a životom vôbec existuje v dnešnej dobe často rozoberaná otázka ohľadom reinkanácie, prevtelovnia sa. Pýtali sme sa teda respondentov, či v ňu veria. Veríte v nejakú formu prevtelovania sa (v reinkarnáciu)? 133 respondentov odpovedalo záporne, teda, že v prevtelovanie neveria. Z tohto počtu bolo 51,12% rímskokatolíkov, 36,08% evanjelíkov, 12,03% z iných cirkví a 0,75% z reformovanej cirkvi. Jeden respondent sa k tejto otázke nevyjadril. 10 respondentov na túto otázku odpovedalo, že veria v reinkarnáciu. Tu bol zhodný počet respondentov odpovedajúcich kladne z rímskokatolíckej aj z evanjelíckej cirkvi a to v počte troch respondentov a štyria respondenti z inej cirkvi odpovedali, že taktiež veria v reinkarnáciu. 16 respondentov nevedeli na túto otázku odpovedať. 50% z týchto opýtaných bolo z rímskokatolíckej cirkvi a 37,5% z iných cirkví. Najmenej respondentov bolo z evanjelíckej cirkvi, kde odpovedalo 12,5% na túto otázku možnosťou „neviem“. Touto nasledujúcou otázkou sme sa pýtali na otázku z vierouky. Naozaj veria tomu, čo hlása cirkev a teda, či: Je podľa vás Ježiš Kristus Bohom, Synom Božím? 148 respondentov tvrdí, že Ježiš Kristus je naozaj Bohom, Synom Božím. 2 respondenti nevedia a 8 respondentov tvrdí, že nie je. 2 respondenti sa k otázke nevyjadrili. V tejto otázke sa nevyskytovala odpoveď čisto z jednej cirkvi, že by neverili v to, že Ježiš Kristus je Bohom, Synom Božím. Záporné odpovede boli rozdelené medzi jednotlivé cirkvi. Z evanjelíckej cirkvi odpovedalo 1,96%, že Ježiš Kristus nie je Synom Božím, z rímskokatolíckej 1,68% a z iných cirkví bolo najviac záporných odpovedí a to 15,38%.Zaujímavá a pre niektorých možno provokatívna otázka bola, či mohla mať Panna Mária ešte iné deti okrem Ježiša. Mohla mať podľa Vás Panna Mária aj iné deti okrem Ježiša? 81 respondentov odpovedalo, že Panna Mária mohla mať ešte deti. Najviac tomuto boli naklonení respondenti evanjelíckej cirkvi a.v. 87,03%, potom veriaci z iných cirkví 69,23% a nakoniec veriaci rímskokatolíckej cirkvi 18,98%. 64,56% z tejto cirkvi si myslí, že Panna Mária okrem Ježiša už nemohla iné deti mať.Na Slovensku je 18 registrovaných cirkví. Ľudia potrebujú prináležať k nejakému spoločenstu. Preto sme sa pýtali, či potrebjujú viditeľnú cirkev, ktorá ich privedie ku spáse. Myslíte si, že k spáse človeka je potrebná viditeľná cirkev? 65 respondentov tvrdí, že je potrebná viditeľná cirkev pre spásu človeka. 40,74% evanjelíkov tvrdí, že viditeľná cirkev je pre človeka potrebná. 45,56% rímskokatolíkov má taký istý názor. Najmenej sú tomuto priklonení ľudia iných vierovyznaní. Tí v najväčšej miere, 69,23%, tvrdia, že viditeľná cirkev pre spásu človeka nie je potrebná. 23 respondentov sa nevedeli vyjadriť k tejto otázke. Z toho bolo až 69,53% rímskokatolíkov. Myslíte si, že cirkev, ktorej ste členom, je jediná pravá cirkev Ježiša Krista? Z ďalších kontroverzných a veľmi „vyrývavých“ otázok bola aj taká, či si respondenti myslia, že cirkev, do ktorej patria, je jediná a pravá cirkev Ježiša Krista. Opäť boli odpovede dosť rôzne. 56 respondentov si myslí, že ich cirkev je jediná a pravá cirkev Ježiša Krista, 28 opýtaných nevie a 74 opýtaných si to nemyslí. Dvaja respondenti sa k tejto otázke nevyjadrili. Z týchto opýtaných bolo 70,33% evanjelíkov a.v., ktorí si myslia, že ich cirkev nie je jediná pravá cirkev Ježiša Krista. Rovnako vysoký počet členov „iných“ cirkvi si myslí, že ich cirkev taktiež nie je jediná pravá - 84,61%. 16,45% rímskokatolíkov zdieľa taký istý názor ako predchádzajúce dve skupiny. Avšak až 56,96% rímskokatolíkov si myslí, že ich cirkev je jediná a pravá cirkev Ježiša Krista. Tento názor má aj 18,51% evanjelíkov a.v. Neomylnosť pápeža bola jednou z ďalších, pre dnešného kresťana, závažných otázok. Opäť sme zisťovali predovšetkým z pohľadu vierovyznaní, ako sa stavajú ľudia k tejto otázke. Veríte v neomylnosť rímskeho pápeža v otázkach viery a mravov? 98,15% opýtaných respondentov z evanjelíckej cirkvi a.v. odpovedalo, že neveria v neomylnosť rímskeho pápeža. Jeden respondent sa k tejto otázke nevedel vyjadriť. Z respondentov iných cirkví 96,15% odpovedalo, že taktiež neveria v neomylnosť pápeža. U respondentov rímskokatolíckej cirkvi boli odpovede na túto otázku dosť nejednotné. 31,65% opýtaných rímskokatolíkov taktiež odpovedalo záporne, teda, že v pápežovu neomylnosť neveria, ďalej 43,03% odpovedalo, že v jeho neomylnosť veria a až 25,32% sa k tejto otázke nevedelo vyjadriť. Či respondenti veria v nejakú formu prechodného stavu medzi definitívnou spásou a zatratením, sme sa pýtali v ďalšej otázke. Veríte v očistec alebo v nejaký prechodný stav medzi definitívnou spásou a zatratením? 87,03% opýtaných evanjelíkov a.v. v očistec, alebo prechodný stav, neverí. 5,55% verí, že niečo také existuje a 7,40% sa nevedelo vyjadriť. 57,69% opýtaných z iných cirkví odpovedali, že veria v takúto formu stavu po smrti, 38,46% neverí a 3,84% sa k tejto otázke nevedelo vyjadriť. U veriacich z rímskokatolíckej cirkvi boli tieto odpovede taktiež jednoznačnejšie. 79,74% opýtaných odpovedalo, že v očistec veira a iba 7,59% neverí a 10,12% sa k tejto otázke nevedeli vyjadriť. Na túto otázku neodpovedali dvaja respondenti. Nasledujúca otázka sa môže zdať byť pre dnešných konzumných, moderne zmýšľajúcich ľudí zbytočná a možno aj smiešna. Preto sme zisťovali nie len podľa vierovyznania, ale aj podľa veku, či veria v duchovné bytosti. Zasahujú podľa Vás do našich životov aj iné duchovné bytosti ako Boh, napr. anjeli? 68,52% opýtaných evanjelíkov a.v. odpovedalo, že podľa nich zasahujú do našich životov aj duchovné bytosti. 11,11% si myslí, že nezasahujú a 14,81% sa k tejto otázke nevedeli vyjadriť. Rovnako tak vysoké percento opýtaných respondentov z iných cirkví si myslí, že takéto bytosti do našich životov zasahujú – 84,61%. 11,53% si myslí, že nezasahujú do našich životov a 3,85% sa k tejto otázke nevedelo vyjadriť. Z respondentov z rímskokatolíckej cirkvi 82,27% taktiež odpovedali, že do našich životov zasahujú duchovné bytosti, napr. anjeli, 6,32% si myslia, že nezasahujú a 11,39% opýtaných sa nevedeli vyjadriť. Z vekového hľadiska sa tu nakoniec nepotvrdilo, že by mladšie generácie menej verili v zasahovalie duchovných bytostí do našich životov. Najviac negatívnych odpovedí však bolo v kategórii 26-35 rokov. Odpoveď neviem najčastejšie používali respondenti vo vekových kategóriách 18-25 a 26-35 rokov. Percentuálne to bolo zastúpené nasledovne: kategória 18-25 rokov 17,64% a 26-35 rokov 13,33% odpovedali, že nevedia, či duchovné bytosti do našich životov zasahujú. Posledná otázka na našich respondentov bola, či si myslia, že len časť ľudí bude spasená. Myslíte si, že len časť ľudí bude spasená? Opäť začneme evanjelíckou cirkvou a.v., kde 68,52% respondentov odpovedalo, že si myslia, že len časť ľudí bude spasená, 11,11% si myslia, že sa to nebude týkať len časti ľudí a 18,51% sa k tejto otázke nevedelo vyjadriť. Cirkvi označené ako „iné“ odpovedali nasledovne: 46,15% si myslí, že nebude len časť ľudí spasená a 26,92% opýtaných odpovedali, že spasená bude len časť ľudí, alebo aj rovnaké percento odpovedalo, že nevedia, či tomu tak bude. Z rímskokatolíckej cirkvi 45,56% opýtaných si myslí, že spasená bude len časť ľudí, 17,72% si myslí, že nebude a 34,17% opýtaných sa k tejto otázke nevedeli vyjadriť. Dvaja respondenti neodpovedali vôbec.

Ostatná aktualizácia: nedeľa, 08. apríl 2012, 06:49
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2007Anketa