Glosa

Najnovšie video

Kto je práve pripojený

Práve tu je 17 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Posledné komentáre

Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 18. marec 2020 Napísal: Mgr. Mária Pauková Kategória: Ročník 2020
Prečítané: 94x
Vytlačiť

Dnešná doba je pre každého človeka iná – si tak, ako je iný každý z nás. Niekto žije v dostatku, nemá vytvorené ani len základné podmienky re svoj život a život svojej rodiny. Niekto môže darovať a rozdávať, iný pomoc potrebuje a v tichosti na ňu čaká.

Dôležitá je ale pre každého z nás jedna vec, ktorú máme bez ohľadu na naše zázemie, spoločnú – a to je harmónia medzi naším duchovným, duševným a fyzickým ja.

A práve ponúknuť a pomôcť našim blízkym v dosahovaní tejto harmónie sa stáva i našou výzvou do budúcnosti – posolstvom SKD a jej poslaním.

 

Rekapitulácia roku 2019

Slovenská katolícka diakonia je vnútrocirkevnou organizáciou Starokatolíckej cirkvi na Slovensku.

Vnútroorganizačne je SKD rozdelená do 4 sekcií, v rámci ktorých sa sústreďujeme na prácu so všetkými ľuďmi a spolupracujúcimi organizáciami bez rozdielu v duchu výchovy a pomoci k vytváraniu, udržiavaniu a prehlbovaniu dobrých vzťahov deti – rodičia, súrodenci navzájom, manžel – manželka, rodičia – deti.

Počas našej dlhoročnej práce sa totiž opakovane potvrdzuje - ak správne funguje rodina a vzťahy v nej, potom dokážeme ľahšie riešiť prichádzajúce problémy. Koniec koncov naozaj platí motto Starokatolíckej cirkvi na Slovensku - Dobrá rodina je základom spoločnosti, základom dobrého fungovania štátu a celého sveta. Manželia - muž a žena majú byť zdravým a dobrým príkladom pre výchovu svojich detí.

Ako som vyššie uviedla, činnosť SKD sa dá rozdeliť do 4 hlavných sekcií.

Prvou je Humanitárna pomoc v podobe zbierok šatstva, obuvi a inej materiálnej pomoci – túto poskytujeme všetkým ľuďom v núdzi hlavne vďaka darcom, medzi ktorých roku 2019 patrili predovšetkým

- veriaci Starokatolíckej cirkvi na Slovensku

- a iným – sympatizanti SKC na Slovensku.

Veľká vďaka Vám všetkým!

Kto bol nakoniec z týchto darov obdarovaný?

Medzi tých, ktorým sme poskytli, niekedy i opakovane, pomoc, patrili v období roku 2019

- vytipované rodiny v núdzi z Nitry, Zlatých Moraviec, Bratislavy, Žiliny, Košíc a okolia týchto miest.

Ďalšou aktivitou je poskytovanie potravinovej pomoci, ktorá bola poskytnutá ľuďom v núdzi v Nitre a Zlatých Moravciach a ich okolí vďaka zbierke zamestnancov našej spolupracujúcej firmy NRSYS: Vďaka zbierke spomínaných darcov sa mohol uskutočniť i tento rok 2019 projekt Vianočné pečenie pre rodiny a jednotlivcov v núdzi. Cieľom tejto akcie je spríjemniť vianočné sviatky ľuďom, ktorí nemajú toľko možností ako ostatní, aby si mohli dovoliť zabezpečiť hoci len drobnosti na vianočný stôl. Takto vznikla myšlienka, ktorej sa ujali i obetaví ľudia zo spomínanej firmy, vyzbierať suroviny na pečenie vianočného pečiva. Šikovné gazdinky z radov dobrovoľníkov Starokatolíckej cirkvi na Slovensku sa surovín ujali a vytvorili z nich krásne a voňavé dobrôtky. Tieto boli spolu s ostatnými krásnymi darmi od rôznych darcov (napr. knižky, hračky, oblečenie a i.) odovzdávané vytipovaným rodinám.

Zároveň sme zapožičali na skúšobnú lehotu masážnu posteľ Ceragem zariadeniu Ad usum, n.o. vo Veľkom Mederi, kde s dobrým ohlasom slúži nielen klientom, ale i zamestnancom na regeneráciu.

Ďalšou sekciou je sekcia voľnočasových a výchovno-vzdelávacích aktivít pre deti a mládež. V rámci nej spolupracujeme s občianskym združením Rytiersky rád sv. Gorazda a Mládežníckou organizáciou SKC.

V období letných prázdnin tak boli v Nitre v spolupráci s Rytierskym rádom sv. Gorazda organizované denné letné aktivity sv. Gorazda pre deti. Formou hier, športových aktivít a nadväzovania nových kamarátstiev sme tak účastníkom umožnili spoločné príjemné strávenie letných dní.

Témami letných aktivít boli tento rok v rámci troch turnusov:

Dvojdňový turnus Mami, ukľudni sa! pre násťročných a týždňové denné turnusy Príbeh včely a Pre-ži(vot) – Finančný grant SKC bol poskytnutý na podporu aktivít – zvlášť na kúpu pomôcok a finančnú podporu detí zo znevýhodnených rodín a zároveň boli aktivity podporené Mestom Nitra v rámci grantového systému Mením Moje Mesto.

Deti sa každý týždeň počas školského roka zúčastňujú tematicky ladených výchovno-vzdelávacích aktivít spočívajúcich v dramatickom krúžku, tvorivých dielňach, výchove k rytierstvu a pohybových a športových aktivít. Tematicky boli aktivity tohto roka zamerané na sebapoznávanie a poznanie svojho okolia a fungovanie spoločnosti. Činnosti sú úzko prepojené s prácou Rytierskeho rádu sv. Gorazda, ktorý je tu významnou spolupracujúcou organizáciou.

V rámci Starokatolíckej cirkvi na Slovensku, jej Mládežníckej organizácie a Biskupského seminára deťom ponúkame možnosť zúčastniť sa príležitostne organizovaných nedeľných škôl pre deti.

Extra kategóriou SKD je výchova a vzdelávanie mládeže a dospelých, ktorá je realizovaná Biskupským seminárom a Rytierskym rádom sv. Gorazda, pri čom SKD je tu v roli spolupracujúcej organizácie.

V roku 2019 sme realizovali na druhom stupni základných škôl a na stredných školách v Nitre a jej okolí program pod názvom Sloboda a(lebo) zodpovednosť. Vypracovanie a i samotnú prezentáciu má na starosti Mgr. Richard Vereš. Program bol doposiaľ prednášaný na základných a stredných školách v Nitre, v okolí Nitry a v úzkom okolí Bratislavy.

Súčasťou sekcie výchovy a vzdelávania je i zameranie sa na dobrovoľnícku prácu mladých ľudí pri starostlivosti a vedení detí počas výchovno-vzdelávacích aktivít cezročných i letných.

Zároveň sme sa i tento rok 2019 zapojili – ako už tradične – do celoslovenskej akcie Noc kostolov. Návštevníci sa mohli v našich priestoroch stíšiť a v rámci tohto projektu sa predviedli i deti, ktorých vystúpenie s prednesom poézie a prózy za doprovodu hry na hudobných nástrojoch boli súčasťou podujatia.

Poslednou kategóriou je sociálne poradenstvo. Túto našu aktivitu realizujeme za podpory Rytierskeho rádu sv. Gorazda a Biskupského seminára SKC, nakoľko táto oblasť potrebuje človeku ponúknuť komplexnú pomoc.

V čom konkrétne spočíva naša pomoc v rámci spomínanej sekcie?

Je to:

- poskytovanie administratívnej pomoci, napr. pri vypĺňaní daňových priznaní, administratívna pomoc pri získavaní informácií na ÚPSVR a na iných úradoch

- pomoc jednotlivcom (predovšetkým rodičom) pri hľadaní zamestnania – vyhľadávanie pracovných ponúk a vypisovanie životopisov za účelom nájdenia zamestnania - nakoľko veríme, že najlepšia pomoc človeku v hmotnej núdzi je pomôcť mu postaviť sa na vlastné nohy, aby mal trvalý príjem a dokázal sa o seba a svoju rodinu postarať sám,

- často je veľkou pomocou klientom aktívne počúvanie a podpora v rámci rozhovoru. Ich správne nasmerovanie v rámci duchovného rastu a tým i následné riešenie existenčných otázok. Práve tu vidíme aktívne pole pôsobnosti SKD ako cirkevnej charitatívnej organizácie.

- spolupráca a zapožičanie materiálneho zabezpečenia základným školám v rámci podpory výchovy a vzdelávania

a iné.

Každá z vykonaných aktivít je spojená s duchovným vedením klienta či spolupracujúcej organizácie, nakoľko gro práce SKD spočíva v odovzdávaní Božieho slova ľuďom a následne v praktickej časti - ako o tom vypovedajú činnosti jednotlivých sekcií. Podporou harmonického spojenia duchovnej, psychickej a fyzickej zložky sa snažíme dať našim klientom i ľuďom vôkol seba možnosť rásť a stať sa plnohodnotnými členmi spoločnosti.

Dňa 16.3.2020, Nitra

Vypracovala: Mgr. Mária Pauková

You are here:   HomeSKNRočník 2020Správa o činnosti Slovenskej katolíckej diakonie za rok 2019

Najčítanejšie staršie články

Načo je človek, keď nerobí svet lepším?

08.02.2011

Už dávno som nepočula slová, ktoré ako sa hovorí „chytia človeka za srdce“. Zdá sa, akoby už všetko bolo povedané a slová nám už nevravia nič. Až nedávno odznela táto otázka vo filme Kráľovstvo nebeské. V polospánku vnímajúc len útržky z filmu ma zrazu táto veta ce
Produktívna viera

29.05.2009

Teológovia dávajú Jánovi Krstiteľovi mnohé prívlastky, či označenia. Najviac ma však oslovil titul, ktorý mu udelil žurnalista Vittorio Messori-muž produktívnej viery. Veľa ľudí má totiž teologicky správnu vieru, len s jedinou, ale zato podstatnou chybičkou krásy-je neproduktí
Byť manželkou kňaza

30.01.2010

„A nenamýšľajte si, že môžete usmerňovať tok lásky, lebo, ak vás uzná za hodných, sama vám určí smer. Láska má len jedno želanie, aby sa naplnila.“ Ch. Džibrán 
Putovný pohár sv. Gorazda

13.07.2010

Deň pred sviatkom našich vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda 4.7.2010, sa na Cirkevnom dome konal Gorazdov deň. Na tento významný sviatok prijal pozvanie aj rakúsky biskup HansJorg Peters a administrátor Poľskej národnej katolíckej cirkvi ks. kanonik Tomasz Rybka,

O nás

Slovenské katolícke noviny - noviny súčasného katolíka. Ich hlavným cieľom je poukázať na myšlienky Starokatolíckej cirkvi, ale taktiež aj na spoločenské problémy, ktoré sa bezprostredne dotýkajú nás všetkých.
Písanie o náboženstve a viere neprináleží len kňazom, preto sú pre rôznorodosť zmýšľania autormi aj laici.
Elektronický dvojmesačník náboženských, spoločenských a teologických tém.

ISSN 1337-2238

Naši partneri