Glosa

Najnovšie video

Kto je práve pripojený

Práve tu je 28 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Posledné komentáre

Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 24. február 2021 Napísal: Mgr. Mária Pauková Kategória: Ročník 2021
Prečítané: 749x
Vytlačiť

Na začiatku nového roka Vám prinášame prehľad aktivít nášho občianskeho združenia, Rytierskeho rádu sv. Gorazda za uplynulý rok 2020. Ako veľmi bol tento rok náročný, pociťujeme a budeme pociťovať zrejme i nový rok 2021.

Ako uvádzame v našich výročných správach každý rok - v Stanovách nášho občianskeho združenia Rytierskeho rádu sv. Gorazda je napísané, že medzi ciele našej činnosti patrí: kultúrno-duchovná činnosť, vlastenectvo, informačná, vzdelávacia, publikačná a vydavateľská činnosť, občiansko-spoločenská činnosť, charita - sociálna služba, zdravotnícka, humanitárna, opatrovnícka, poradenstvo; voľnočasové aktivity, detská a mládežnícka činnosť, výchova k manželstvu a rodine, organizovanie stretnutí, školení, seminárov, konferencií, výstav a iných aktivít, združovanie sa s inými i medzinárodnými zoskupeniami podobného charakteru.

 

Cieľovými skupinami sú ľudia z radov sociálne a materiálne slabších rodín, komunít a jednotlivcov; ďalej skupiny i jednotlivci z radov detí, ich rodičov, príbuzných i priateľov; tí, ktorí chcú využiť efektívne svoj voľný čas v rámci nami organizovaných výchovno-vzdelávacích aktivít; tí, ktorí potrebujú riešiť svoju ťažkú životnú situáciu v oblasti existenčnej i existenciálnej a samozrejme i pomáhajúci dobrovoľníci z radov stredoškolákov, vysokoškolákov, dospelých i starších, ktorým v rámci aktivít venujeme pozornosť v ich ďalšom osobnostnom rozvoji.

Počas celého roka 2020 sme spolupracovali so Starokatolíckou cirkvou na Slovensku, s rôznymi charitatívnymi a výchovno-vzdelávacími organizáciami ako napr. Úsmev ako dar, Slniečko, Pokoj a zdravie, n.o., ďalej so základnými i strednými školami v Nitre a jej okolí, obecnými úradmi, pomáhajúcimi jednotlivcami a mnohými ďalšími.

Nakoľko už takmer rok žijeme v dobe, kedy nás okrem sociálnej izolácie, nežiaducich sociálnych a zdravotných vplyvov ohrozujú aj iné existenčné a existenciálne útoky, pomáhali sme našim klientom i v rámci sociálneho poradenstva. Súčasťou tejto pomoci bolo i je šitie rúšok pre všetkých, ktorí ich mali a majú nedostatok a nemajú možnosť si ich zaopatriť.

Na školách v Nitrianskom kraji sme prezentovali program Sloboda a(lebo) zodpovednosť. Tento náš program je charakteristický svojím dôrazom na výchovu k zdravej rodine. Zaoberá sa komplexným pohľadom na naše slobodné rozhodnutia, ktoré realizujeme už od narodenia. Jeho hlavnou myšlienkou je, že sloboda ide ruka v ruke so zodpovednosťou. Náš lektor poukazuje na to, aké dôsledky má naše rozhodovanie na náš ďalší život. Spolu s poslucháčmi riešime predovšetkým vzťah medzi deťmi, súrodencami, rodičmi a deťmi, ľuďmi v spoločnosti, partnermi a manželmi. Medzi nosné témy patria otázky: Čo je to šťastie? Ako vyzerá rodina? Aké riziká prináša predčasný sexuálny život, drogy,...? Ako nasmerovať naše životy, aby sme boli všetci šťastnejší a svet lepší?

Prednášky sa konali na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Nitre, na Strednej odbornej škole v Nitre a na Golianovom gymnáziu v Nitre. Na každej škole sa uskutočnili asi 4 prednášky podľa veľkosti školy, teda spolu asi 15 prednášok. Kvôli nepriaznivej situácii vzhľadom na zatvorenie škôl a prechod na dištančné štúdium sme museli realizáciu tohto projektu vo februári prerušiť.

Zorganizovali sme niekoľko zbierok šatstva, obuvi a inej materiálnej pomoci, ktoré potom putovali ľuďom v núdzi v rámci celého Slovenska. Počet obdarovaných sa pohyboval okolo 100 rodín a jednotlivcov.

Ako jednu z tradičných aktivít sme i tento rok zrealizovali projekt Vianočné pečenie pre rodiny a jednotlivcov v núdzi. Projekt sa uskutočňuje vďaka spolupráci so Starokatolíckou cirkvou na Slovensku, nezištnými darcami z firmy NRSYS a ochotným a šikovným rukám gazdiniek z radov dobrovoľníkov. Obdarovaných rodín a jednotlivcov v rámci tohto projektu bolo približne 40, pričom rodinám boli odovzdané dary v celkovej hodnote približne 400,- Eur. Dobrovoľníkov, ktorí sa na projekte podieľali, či už v rámci pečenia, vytipovania rodín a samotnej distribúcie, bolo cca 10.

V rámci voľnočasových a výchovno-vzdelávacích aktivít sme sa venovali deťom:

v dramatickom krúžku – deti sa v rámci natáčanie filmu o sv. Gorazdovi vložili do role hercov, ktorí na historickom pozadí stvárňovali skutočné postavy slovenskej histórie. Posolstvo tejto práce spočívalo v odovzdávaní rytierskych čností deťom, v uvedomení si väzieb platných v zdravej spoločnosti a uvedomenia si našej histórie;

v oblasti tvorivých aktivít – deti si prehlbovali svoje zručnosti vo výtvarnej a umeleckej oblasti, kedy pomocou rôznych výtvarných techník zviditeľnili svoje originálne predstavy a nápady. Okrem maľby a kresby sa oboznámili i s tradičnými remeslami ako je napr. šitie, keramika atď. Svoje diela potom deti väčšinou darovali svojim rodičom pri príležitostiach sviatkov a pod.;

vo výchove k rytierstvu – deti si formou počiatočnej prípravy na natočenie filmu o sv. Gorazdovi i na základe vzdelávania v oblasti dejepisu vyučovaného netradičnou a hravou formou v rámci projektu Od praveku do budúcnosti osvojovali a hlavne prehlbovali morálne hodnoty, ktoré z každého človeka môžu spraviť dobrého člena dobrej spoločnosti a zamýšľali sa nad mnohými spoločenskými problémami, ktoré sa týkajú aj ich samotných. Preto je veľmi dôležité ujasniť si postoje a vzájomne sa podporiť v správnom konaní – niekedy i napriek všetkým negatívnym vplyvom okolia;

v oblasti ochrany prírody – deti zasadili viacero stromov, viedli sme rozhovory o ochrane a zveľaďovaní prírody a životného prostredia;

v oblasti podpory rodinných a medzigeneračných vzťahov – venovali sme sa deťom, mládeži a ich blízkym v rámci výchovno-vzdelávacích a poradenských aktivít a podporovali sme rodinné väzby v rámci diskusií.

Žiaľ cezročné výchovno-vzdelávacie aktivity sme museli s prestávkami prerušovať, nakoľko epidemiologická situácia nedovolila osobné stretávanie. Kde je však vôľa, tam sa cesta vždy nájde – my sme sa rozhodli prejsť na online aktivity. Veľmi oceňujeme aktivitu nielen detí, ale i rodičov, ktorí sa napriek vysokej náročnosti na čas a energiu, hoci potrebný materiál od nás dostávali, úžasne zorientovali v novej situácii. Klobúk dole a veľká vďaka.

Počas letných prázdnin sme zrealizovali letné aktivity pod názvom Nezabudni si pas! – zoznámili sa s rôznymi krajinami sveta, ich kultúrou, prírodou a charakteristickými znakmi Zahrali si rôzne tematicky ladené pohybové hry a navštívili sme Haluzickú tiesňavu. Prvého turnusu sa zúčastnilo 43 detí. Pri práci s deťmi pomáhalo 11 dobrovoľníkov z radov stredoškolákov a dospelých.

Druhé naše stretnutie bolo zamerané na získanie komunikačných zručností, uvedomenie si morálnych hodnôt a rozvoju osobnosti i vlastnej skupiny svojich priateľov, teda spoločnosti – Príbeh námorníka. Zorganizovali sme výlet do Atlantiscentra v Leviciach. Deti okrem zábavy získali nové priateľstvá, naučili sa veľa nového i zo sveta a v konečnom dôsledku i o mravných a morálnych zásadách zdravého a čistého životného štýlu. Tohto turnusu sa zúčastnilo 42 detí. Pri práci s deťmi pomáhalo 11 dobrovoľníkov z radov stredoškolákov a dospelých.

Prvý krát sme zorganizovali trojdňovú aktivitu pre násťročných s názvom „Mami, ukľudni sa". Mnohí dospievajúci si o rodičoch myslia, akí sú nemožní, ničomu nerozumejú a sú sto rokov za opicami. Možno pochádzajú ešte z čias dinosaurov? U nás mali títo mladí ľudia možnosť „postaviť sa na vlastné nohy" so všetkou zodpovednosťou, ktorá k životu patrí – od nákupov, cez upratovanie po sebe a prípravu jedál. Zároveň sme im vytvorili priestor na rozhovory pod vedením lektora i v kruhu svojich priateľov zamerané na rozvoj osobnosti, uvedomenia si vlastnej hodnoty, hodnoty rovesníkov, rodičov a ostatných dospelých apod. Na trojdňovú aktivitu prišlo 16 detí. V rámci aktivít sme usporiadali výlet na Dražovský kostolík, takže sme podporili aj ich zdravý životný štýl, sústredenie sa na históriu, medziľudské vzťahy v rámci vzájomnej pomoci i rozhýbanie tela. Pracovali s nimi traja dobrovoľníci.

Okrem spomínaných aktivít sme pre najmenších a ich blízkych pri dodržaní hygienických opatrení zorganizovali podujatia k príležitosti Dňa Matiek, Dňa otcov, Dňa detí, maškarný ples, Mikulášsku besiedku, vianočné tvorenie a pod. Na týchto akciách sa zúčastnilo približne 30 – 35 detí a 30 dospelých.

Ďalej sme pracovali i na poli každoročne sa opakujúcich a dlhodobých spoločensko- a duchovno-kultúrnych podujatí zameraných na všetky vekové skupiny – v rámci podujatia Gorazdov deň a samostatne pre deti Hľadanie Gorazdovho pokladu.

Pri všetkých našich aktivitách s deťmi, mládežou i dospelými kladieme dôraz na vyváženie duchovnej, psychickej i telesnej stránky (športové aktivity) osobnosti jednotlivca, pričom sú podporované zdravé, priateľské a čestné vzťahy medzi účastníkmi, ktoré si neskôr môžu preniesť i do svojho bežného každodenného života.

Jednotlivé krúžky a aktivity spojené s napĺňaním cieľov nášho občianskeho združenia viedli dobrovoľníci z radov študentov stredných a vysokých škôl, členovia a dobrovoľníci Rytierskeho rádu sv. Gorazda, ktorým patrí vďaka za ich čas a energiu, ktorú vložili do výchovy a vzdelávania detí a ostatných aktivít Rytierskeho rádu sv. Gorazda.

Prostriedky nevyčerpané roku 2020 budú použité v súlade so stanovami a poslaním RRSG v nasledujúcom období.

Na záver - veríme, že spoločne dokážeme seba samých, naše okolie a v konečnom dôsledku i celý svet postupne zmeniť na miesto, kde bude vládnuť pravé šťastie a pokoj.

Preto pokračujme spoločne v našej práci!

http://slovenski-katolici.sk/

You are here:   HomeSKNRočník 2021Výročná správa 2020

Najčítanejšie staršie články

Načo je človek, keď nerobí svet lepším?

08.02.2011

Už dávno som nepočula slová, ktoré ako sa hovorí „chytia človeka za srdce“. Zdá sa, akoby už všetko bolo povedané a slová nám už nevravia nič. Až nedávno odznela táto otázka vo filme Kráľovstvo nebeské. V polospánku vnímajúc len útržky z filmu ma zrazu táto veta ce
Produktívna viera

29.05.2009

Teológovia dávajú Jánovi Krstiteľovi mnohé prívlastky, či označenia. Najviac ma však oslovil titul, ktorý mu udelil žurnalista Vittorio Messori-muž produktívnej viery. Veľa ľudí má totiž teologicky správnu vieru, len s jedinou, ale zato podstatnou chybičkou krásy-je neproduktí
Byť manželkou kňaza

30.01.2010

„A nenamýšľajte si, že môžete usmerňovať tok lásky, lebo, ak vás uzná za hodných, sama vám určí smer. Láska má len jedno želanie, aby sa naplnila.“ Ch. Džibrán 
Putovný pohár sv. Gorazda

13.07.2010

Deň pred sviatkom našich vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda 4.7.2010, sa na Cirkevnom dome konal Gorazdov deň. Na tento významný sviatok prijal pozvanie aj rakúsky biskup HansJorg Peters a administrátor Poľskej národnej katolíckej cirkvi ks. kanonik Tomasz Rybka,

Statistics

OS
Linux u
PHP
5.3.27
MySQL
5.5.24-cll
Čas
14:39
Vyrovnávacia pamäť
Vypnuté
GZip
Vypnuté
Návštevníci
14
Články
449
Webové odkazy
6
Čítanosť článkov
2143039

O nás

Slovenské katolícke noviny - noviny súčasného katolíka. Ich hlavným cieľom je poukázať na myšlienky Starokatolíckej cirkvi, ale taktiež aj na spoločenské problémy, ktoré sa bezprostredne dotýkajú nás všetkých.
Písanie o náboženstve a viere neprináleží len kňazom, preto sú pre rôznorodosť zmýšľania autormi aj laici.
Elektronický dvojmesačník náboženských, spoločenských a teologických tém.

ISSN 1337-2238

Naši partneri